Saturday, June 13, 2009

UCAPAN PENGARAH PELAJARAN PERAK


Ucapan Pengarah Pelajaran Perak

Dalam Majlis Perasmian

Program Profesionalisme Guru Cemerlang

Negeri Perak 2009


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Salam Sejahtera;

Terima kasih kepada Pengacara Majlis,

· Yang Berusaha Tuan Hj Rozi bin Puteh Ismail AMP;PPT Ketua Sektor Pengurusan Akademik, JPN, Perak.

· Yang Berusaha Tuan Syed Mahizan bin Syed Hashim, KPP Matematik, Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak.

· Yang Berusaha En. Mohd. Narwawi bin Abd. Rani, Yang Dipertua Majlis Guru Cemerlang Negeri Perak.

· Yang Berusaha Pegawai-pegawai JPN / Wakil PPD

· Ahli Jawatankuasa Guru Cemerlang Negeri Perak, dan

· Guru-guru Cemerlang peserta program Profesionalisme Guru Cemerlang Negeri Perak 2009


Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya , dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan warga Guru Cemerlang sekalian dalam Majlis Perasmian Program Profesionalisme Guru Cemerlang Negeri Perak 2009. Saya berasa amat sukacita kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan warga Guru Cemerlang dari seluruh negeri Perak. Saya ingin mengucapkan sekalung tahniah dan merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana Program Profesionalisme Guru Cemerlang Negeri Perak 2009 atas komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan Profesionalisme Guru Cemerlang pada pagi ini untuk semua Guru Cemerlang di negeri Perak. Saya difahamkan, program Profesionalisme Guru Cemerlang ini dibahagikan kepada dua ambilan dan hari ini merupakan ambilan pertama dan ambilan kedua pula akan diadakan pada 13 Julai 2009 kerana bilangan Guru Cemerlang kita terlalu ramai.


Hadirin yang saya hormati sekalian,

Di sini saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua Guru Cemerlang yang baru dilantik dan dinaikkan pangkat ke gred yang lebih tinggi. Bilangan Guru Cemerlang di negeri Perak telah bertambah empat kali ganda daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, bilangan GC di negeri Perak ialah seramai 123 orang. Mengikut statistik terkini iaitu sehungga 1Jun 2009, jumlah Guru Cemerlang di negeri Perak telah bertambah kepada 502 orang. Daripada jumlah tersebut, seorang GC telah dilantik ke Gred khas C , 8 orang GC DG 54, 10 orang GC DG 52, 57 orang GC DG 48, 148 orang GC DG 44, 69 orang DGA 34 dan 209 orang DGA 32. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua GC yang telah dilantik. Saya berharap pelantikan GC yang begitu ramai ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada para pendidik di negeri Perak untuk bersaing secara sihat dalam meningkatkan kepakaran dan kemahiran dengan ganjaran pengiktirafan dalam bentuk pembangunan kerjaya. Saya berharap, dengan kuota kenaikan pangkat yang semakin bertambah ini, guru-guru dapat berusaha meningkatkan motivasi diri, berkhidmat dengan penuh dedikasi dan sentiasa bersedia menerima perubahan bagi memenuhi agenda pendidikan ke arah melahirkan modal insan yang memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) yang bermatlamat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).


Tuan-tuan dan puan-puan,

Besarlah harapan saya juga agar Guru Cemerlang di Negeri Perak dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang di sekolah dan membantu PPD dan JPN Perak bagi meningkatkan prestasi akademik terutama dalam meningkatkan peratus kelulusan peperiksaan awam di negeri ini. Kumpulan GC yang begitu besar ini, diharapkan dapat digemblengkan tenaga dan khidmat mereka untuk membantu mencemerlangkan PPD dan JPN menerusi program yang dirancang oleh Jawatankuasa Guru Cemerlang Negeri Perak dan Jawatankuasa Guru Cemerlang Daerah seperti Program Kunjung Bantu dan program-program lain yang boleh membantu guru dan pelajar di sekolah.

Saya juga berharap, Guru Cemerlang perlu proaktif dalam p&p di kelas, membantu meningkatkan kecemerlangan akademik, mencetuskan dan melaksanakan idea pentadbir, mengenal pasti secara spesifik kelemahan dan kekuatan setiap pelajar, menyediakan program pengayaan untuk pelajar cemerlang dan program pemulihan untuk pelajar yang berprestasi rendah. Selain itu, Guru Cemerlang juga perlu menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat dan membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dengan merancang dan melaksanakan aktiviti perkembangan staf bidang kurikulum dan kokurikulum dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. Guru Cemerlang juga digalakkan menjalankan kajian, menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan, meneroka inovasi dan penemuan baru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan membentangkan hasilnya.


Tuan-tuan dan puan-puan,

Apabila bercakap tentang kecemerlangan guru dan profesion keguruan, fokus perlu diberikan kepada lima perkara utama yang menjadi asas kejayaan dan kewibawaan seseorang guru. Lima perkara utama itu ialah kekuatan intelek, kepimpinan berwibawa, kemurnian akhlak, kesediaan untuk berubah serta minat dan cinta terhadap profesionnya. Setiap fokus ini sering berkait, melengkapi serta bergerak serentak dan beriringan. Hayatilah dan amalkan lima perkara tersebut agar tuan-tuan dan puan-puan dapat terus mengekalkan kecemerlangan dan semoga semua GC dapat memartabatkan profesion keguruan.

Dari segi kekuatan intelek, Guru Cemerlang perlu cemerlang dalam melaksanakan tugas asasi iaitu mengajar dalam bilik darjah. Walaupun ke mana GC memberikan sumbangan dan khidmat, saya berharap Guru Cemerlang perlu mencemerlangkan diri dalam (P&P) di bilik darjah iaitu mengajar yang merupakan ”core business” guru terhadap pelajar. GC perlu menguasai subjek yang diajar agar proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lancar, menyeronokkan dan bermakna. GC juga perlu menguasai kemahiran pedagogi agar dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan mendatangkan hasil yang memuaskan.


Tuan-tuan dan puan-puan,

Guru Cemerlang juga perlu menunjukkan kecemerlangan dari aspek kepimpinan. GC perlu cemerlang dalam organisasi yang dipimpin. GC perlu bertanggungjawab terhadap kepimpinan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan sahsiah murid. Dalam masyarakat pula,GC menjadi contoh kepimpinan yang dihormati.

Guru Cemerlang juga harus menyedari bahawa sebagai pendidik, mereka perlu menjadi suri teladan yang baik atau uswatun hasanah kepada murid, ibu bapa dan komuniti. Penilaian pelajar, ibu bapa dan masyarakat akan tertumpu kepada peribadi guru khususnya dalam menyampaikan pengajaran di dalam dan di luar bilik darjah.

Justeru, selain mempunyai ilmu yang tinggi dan relevan, penampilan diri yang positif, berketerampilan, ketinggian budi pekerti, sikap dan budaya yang positif amat dituntut. Kita hendaklah sentiasa profesional, ceria serta amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan . Sesungguhnya amanah menyampaikan ilmu adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud ” Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua dipertanggungjawabkan mengenai orang-orang di bawah pimpinan kamu.”


Berdasarkan hadis di atas, kedudukan profesion keguruan dalam agama cukup jelas. Segala ilmu yang disampaikan oleh guru kepada pelajar dan kesan daripada penyampaian itu akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. Jika ilmu yang disampaikan oleh guru itu membawa kesan positif kepada pelajar, maka ganjaran kebaikan yang akan diterima. Begitu juga sebaliknya.


Alaf baru menyaksikan gelombang perubahan hasil kemajuan sains, kecanggihan teknologi, dan ledakan ilmu.GC perlu peka dan sentiasa bersedia untuk turut berubah dalam menghadapi keadaan ini. GC perlu mempelbagaikan ilmu dan kemahiran dan memanfaatkan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam sistem pendidikan kita agar anak-anak didik dapat dipersiapkan untuk menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi dan liberalisasi. Di bahu gurulah tergalas tugas dan tanggungjawab untuk membangunkan modal insan dengan ciri-ciri individu dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju. Sebagai barisan kepimpinan, guru perlu sentiasa berada di saf hadapan untuk menjadi suri teladan yang baik dengan memupuk nilai-nilai jati diri kepada murid-murid agar dapat melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat patriotik, bertanggungjawab , bermoral dan beretika.


Tuan-tuan dan puan-puan,

GC juga perlu menunjukkan minat dan kecintaan yang mendalam untuk menjalankan tugas secara jujur , ikhlas dan penuh tanggungjawab. GC perlu mempunyai ROH GURU agar dapat menjalani dan menggalas tugas untuk mendidik anak bangsa dengan jati diri yang kukuh, berdaya saing , berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai sejagat agar dapat menjadi warganegara yang glokal yang mampu bersaing seiring dengan kepesatan dunia. Di bahu GC , terletak tanggungjawab dan harapan untuk membangunkan modal insan kelas pertama dengan ciri-ciri individu dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju.


Tuan-tuan dan puan-puan,

Saya berharap, program profesionalisme GC yang diadakan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang banyak kepada GC . Setiap aktiviti yang berlangsung pada hari ini, memberikan banyak input dan maklumat kepada GC sekalian.Oleh itu, besarlah harapan saya, agar program profesionalisme GC ini mampu menjadi salah satu aktiviti terbaik kepada GC baru khasnya untuk bertukar-tukar idea, pengalaman dan kepakaran demi kecemerlangan dan keunggulan berterusan, bukan sahaja dari segi kreatif kerja, tetapi juga dari segi keperibadian, pengetahuan, dan kemahiran, komunikasi, potensi serta idea yang bernas. Platform ini juga, diharapkan dapat mempertingkatkan kecemerlangan diri GC supaya terus menyuluh dan memimpin dalam usaha mengangkat martabat profesion keguruan di negara kita ke tahap cemerlang, gemilang dan terbilang. Saya juga berharap,GC yang hadir pada hari ini dapat menyebarluaskan dan berkongsi segala maklumat yang diperoleh dengan rakan-rakan guru di sekolah masing-masing.


Saya percaya, perkongsian ini dapat menjana pemikiran yang bermutu ke arah pengamalan pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang lebih inovatif, kreatif dan berkesan. Medan diskusi ini juga diharapkan akan membuka penerokaan baru dalam pendidikan yang akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan peranan Guru Cemerlang seterusnya menjadi pencetus kepada pembangunan kepakaran pedagogi tempatan yang membanggakan.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Pada kesempatan in, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Guru Cemerlang Negeri Perak atas inisiatif merancang dan menjayakan program Profesionalisme GC Negeri Perak pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti yang sudi menyampaikan slot pada pagi ini.Terima kasih juga kepada semua pembentang kertas kerja atas segala perkongsian ilmu yang telah diberikan. Harapan saya agar semua guru cemerlang akan dapat mengekalkan kecemerlangan diri selaras dengan motto Majlis Guru Cemerlang Malaysia iaitu ”Kecemerlangan Berterusan.”

Dengan lafaz Bismillahirahmanirahim, saya merasmikan Program Profesionalisme Guru Cemerlang Negeri Perak 2009.

Sekain,terima kasih.

Assalamualaikum w.b.t.


0 comments:

Post a Comment

 

MGC NEGERI PERAK Copyright © 2008 Black Brown Pop Template by Ipiet's Blogger Template